Toyota RAV4 2.0I A/T GX 4X2 in Namibia Toyota RAV4 2.0I A/T GX 4X2 in Namibia Toyota RAV4 2.0I A/T GX 4X2 in Namibia Toyota RAV4 2.0I A/T GX 4X2 in Namibia Toyota RAV4 2.0I A/T GX 4X2 in Namibia Toyota RAV4 2.0I A/T GX 4X2 in Namibia Toyota RAV4 2.0I A/T GX 4X2 in Namibia Toyota RAV4 2.0I A/T GX 4X2 in Namibia Toyota RAV4 2.0I A/T GX 4X2 in Namibia Toyota RAV4 2.0I A/T GX 4X2 in Namibia Toyota RAV4 2.0I A/T GX 4X2 in Namibia