Toyota Corolla 1.6 Sprinter in Namibia Toyota Corolla 1.6 Sprinter in Namibia Toyota Corolla 1.6 Sprinter in Namibia Toyota Corolla 1.6 Sprinter in Namibia Toyota Corolla 1.6 Sprinter in Namibia Toyota Corolla 1.6 Sprinter in Namibia Toyota Corolla 1.6 Sprinter in Namibia Toyota Corolla 1.6 Sprinter in Namibia