Toyota Toyota Rav4 2.0i GX Automatic in Namibia Toyota Toyota Rav4 2.0i GX Automatic in Namibia Toyota Toyota Rav4 2.0i GX Automatic in Namibia Toyota Toyota Rav4 2.0i GX Automatic in Namibia Toyota Toyota Rav4 2.0i GX Automatic in Namibia Toyota Toyota Rav4 2.0i GX Automatic in Namibia