Toyota RAV 4  2.0 GX 2WD in Namibia Toyota RAV 4  2.0 GX 2WD in Namibia Toyota RAV 4  2.0 GX 2WD in Namibia Toyota RAV 4  2.0 GX 2WD in Namibia Toyota RAV 4  2.0 GX 2WD in Namibia Toyota RAV 4  2.0 GX 2WD in Namibia